Projekty EU

INFORMAČNÉ TABULE PRE CESTUJÚCICH

Názov a sídlo prijímateľa: SAD Prievidza a.s., Ciglianska cesta 1, Prievidza

Názov projektu: Informačné tabule pre cestujúcich

Miesto realizácie projektu: Trenčiansky kraj

Projekt je spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Poskytovateľ pomoc: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Operačný program: Integrovaný operačný program

Prioritná os: 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

Konkrétny cieľ: 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Výška NFP: 98 460 EUR

Kúpna zmluva na dodávku informačných tabúľ (zobraziť 2. časť zmluvy), (zobraziť 3. časť zmluvy)

Predmetom projektu je vybavenie 50 autobusov vnútorným informačným panelom (s informáciami pre cestujúcich) a umiestnenie 2 vonkajších informačných panelov na autobusovej stanici v Prievidzi.

Benefity projektu pocíti najmä cestujúca verejnosť. Cestujúci dostane presné a aktuálne informácie o spojoch prímestskej dopravy, prestupoch a meškaniach spojov.

Nové informačné tabule v autobusoch a na autobusovej stanici Prievidza prispejú k zlepšeniu informovania cestujúcej verejnosti:

  • informačné panely v autobuse poskytnú vizuálne a akustické informácie o priebehu spoja, prípadných meškaniach, priebežné dopravné informácie vyplývajúce z reality pri premávke na pozemných komunikáciách, ako aj  informácie o prípadných zmenách v cestovných poriadkoch alebo tarifách;
  • informačné panely na autobusovej stanici poskytnú informácie o presnom čase odchodu spoja a o nástupišti, z ktorého bude spoj vypravený.

EKOLOGICKÉ AUTOBUSY V PRÍMESTSKEJ DOPRAVY

Názov a sídlo prijímateľa: SAD Prievidza a.s., Ciglianska cesta 1, Prievidza

Názov projektu:  Ekologické autobusy v prímestskej doprave

Miesto realizácie projektu: Trenčiansky kraj

Projekt je spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Poskytovateľ pomoc: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Operačný program: Integrovaný operačný program

Prioritná os: 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

Konkrétny cieľ: 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Výška NFP: 1 203 791,53 EUR

Kúpna zmluva na dodávku ekologických autobusov do prímestskej dopravy (zobraziť zmluvu)

Predmetom projektu bude nákup 5 nízko podlažných autobusov (typ low-entry), ktoré budú premávať na linkách prímestskej dopravy. Benefity projektu pocíti najmä cestujúca verejnosť.  Aktivita priamo prispeje k  cieľom na zlepšenie konkurencieschopnosti verejnej dopravy, a to skvalitnením služieb prímestskej  autobusovej dopravy vďaka zlepšenie kvality vozidlového parku autobusovej dopravy v TSK a to náhradou starých autobusov za nové autobusy.

DODÁVKA EKOLOGICKÝCH AUTOBUSOV DO PRÍMESTSKEJ DOPRAVY

Názov a sídlo prijímateľa: SAD Prievidza a.s., Ciglianska cesta 1, Prievidza

Názov projektu:  Dodávka ekologických autobusov do prímestskej dopravy

Miesto realizácie projektu: Trenčiansky kraj

Projekt je spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Poskytovateľ pomoc: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Operačný program: Integrovaný operačný program

Prioritná os: 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

Konkrétny cieľ: 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Výška NFP: 1 360 568,56 EUR

Kúpna zmluva na dodávku ekologických autobusov do prímestskej dopravy (zobraziť zmluvu) (dodatok k zmluve)

 

 

Predmetom projektu je nákup nízkopodlažných autobusov (typ low-entry) v počte 6 autobusov, ktoré budú premávať na linkách prímestskej dopravy. Benefity projektu pocíti najmä cestujúca verejnosť.  Aktivita priamo prispeje k  cieľom na zlepšenie konkurencieschopnosti verejnej dopravy, a to skvalitnením služieb prímestskej  autobusovej dopravy vďaka:

– zlepšenie kvality vozidlového parku autobusovej dopravy v TSK a to náhradou starých autobusov za nové autobusy

– zvýšeniu komfortu cestujúcich pri cestovaní verejnou autobusovou dopravou (wifi, informačné tabule, nový moderný interiér a pod.)

– zlepšeniu nástupu do autobusu vďaka nízkopodlažnej verzii autobusu

– zníženiu negatívneho vplyvu na ovzdušie vďaka nákupu vysokoenvironmentálnych autobusov (nové autobusy produkujú nižšie emisie pri prevádzke ako súčasné autobusy)

– zvýšeniu informovanosti o spojoch, meškaní, aktuálnej polohe autobusov, prepojených spojoch

– zvýšeniu komfortu pre sluchovo a zrakovo postihnutých cestujúcich (akustické a vizuálne hlásenia na informačných tabuliach).

 

Realizácia projektov Modernizácia informačného systému v autobusoch prímestskej dopravy a Dodávka ekologických autobusov do prímestskej dopravy priamo prispeje k naplneniu špecifického cieľa IROP 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy. Predpokladom rozvoja jedného z prínosov verejnej osobnej dopravy – nižšej miery emisií skleníkových plynov na prepraveného jednotlivca je jej čo najširšie využívanie, a teda jej uprednostnenie pred individuálnou dopravou. Na dosiahnutie uvedeného je potrebné uskutočňovať opatrenia s cieľom zatraktívniť verejnú dopravu ako prostriedok na zaistenie mobility osôb v mestách a regiónoch, čo priamo predkladaný projekt rieši.

VYBUDOVANIE CNG STANICE A OBNOVU VOZOVÉHO PARKU AUTOBUSMI NA PLYNOVÝ POHON

V roku 2010 SAD Prievidza a.s. ukončila projekt „Vybudovanie CNG stanice a obnovu vozového parku autobusmi na plynový pohon“, ktorý bol spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) v rámci Operačného programu Životné prostredie.  Výsledkom  projektu je výstavba CNG stanice v areáli SAD Prievidza a.s. a nákup 20 nových mestských nízko podlažných autobusov s pohonom na stlačený zemný plyn. Znižovanie emisií základných a ostatných znečisťujúcich látok prispieva k minimalizácii nepriaznivých vplyvov zmeny klímy v meste Prievidza.

VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV SAD PRIEVIDZA A.S. AKO ZÁKLAD POSKYTOVANIA KVALITNÝCH SLUŽIEB

Spoločnosť SAD Prievidza a.s. získala nenávratný finančný príspevok na projekt „Vzdelávanie zamestnancov SAD Prievidza a.s. ako základ poskytovania kvalitných služieb“. Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Celkovým cieľom projektu bolo zvýšiť zručnosti pracovníkov za účelom zvýšenia ich adaptability na zmenené podmienky a zlepšiť ich pracovný potenciál. Hlavnými aktivitami projektu boli Rozvoj komunikačných zručností zameraných na služby zákazníkom, Rozvoj manažérskeho potenciálu zamestnancov a Rozvoj IKT zručností využívaných v pracovnom procese. Do vzdelávania boli zaradení všetci zamestnanci spoločnosti. Projekt bol realizovaný v Prievidzi, v sídle spoločnosti, od apríla 2010 do augusta 2011 v novovybudovanej školiacej miestnosti.