Projekty EU

VYBUDOVANIE CNG STANICE A OBNOVU VOZOVÉHO PARKU AUTOBUSMI NA PLYNOVÝ POHON

V roku 2010 SAD Prievidza a.s. ukončila projekt „Vybudovanie CNG stanice a obnovu vozového parku autobusmi na plynový pohon“, ktorý bol spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) v rámci Operačného programu Životné prostredie.  Výsledkom  projektu je výstavba CNG stanice v areáli SAD Prievidza a.s. a nákup 20 nových mestských nízko podlažných autobusov s pohonom na stlačený zemný plyn. Znižovanie emisií základných a ostatných znečisťujúcich látok prispieva k minimalizácii nepriaznivých vplyvov zmeny klímy v meste Prievidza.

VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV SAD PRIEVIDZA A.S. AKO ZÁKLAD POSKYTOVANIA KVALITNÝCH SLUŽIEB

Spoločnosť SAD Prievidza a.s. získala nenávratný finančný príspevok na projekt „Vzdelávanie zamestnancov SAD Prievidza a.s. ako základ poskytovania kvalitných služieb“. Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Celkovým cieľom projektu bolo zvýšiť zručnosti pracovníkov za účelom zvýšenia ich adaptability na zmenené podmienky a zlepšiť ich pracovný potenciál. Hlavnými aktivitami projektu boli Rozvoj komunikačných zručností zameraných na služby zákazníkom, Rozvoj manažérskeho potenciálu zamestnancov a Rozvoj IKT zručností využívaných v pracovnom procese. Do vzdelávania boli zaradení všetci zamestnanci spoločnosti. Projekt bol realizovaný v Prievidzi, v sídle spoločnosti, od apríla 2010 do augusta 2011 v novovybudovanej školiacej miestnosti.