Informácie o ochrane osobných údajov

Ochrana osobných údajov a orgán dozoru

Prevádzkovateľom spracovania osobných údajov je: SAD Prievidza  a. s., SAD Prievidza a.s. Ciglianska cesta 1, 971 36  Prievidza, IČO : 36 324 043, email : eshop@sadpd.sk

Osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením  Európskeho Parlament a Rady EÚ č. 2016/679 GDPR a zákonom  č.18/2018 Z.z.   o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZOOÚ“).

1.Účel spracovania osobných údajov

– osobné údaje sa spracúvajú za účelom vydania a užívania BČK a poskytovania zliav na cestovné.

– osobné údaje na účely marketingu, prevádzkovateľ spracúva iba s Vašim súhlasom (súhlasom dotknutej osoby)

2.Právny základ spracovania osobných údajov

– osobné údaje sa spracúvajú na zmluvnom základe medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom

– fotografia sa pracúva na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa §13 ods. f) zákona 18/2018

– s Vašim súhlasom sa môžu spracúvať osobné údaje aj na marketingové účely; udelenie súhlasu je dobrovoľné

3.Rozsah spracúvania osobných údajov

– prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, dátum narodenia.

V prípadoch špeciálnych zliav ( dieťa do 6 rokov, žiak, študent, dôchodca, invalidný dôchodca ) fotografia, prípadne niektorý z týchto dokumentov:  fotografia nie staršia ako 1 rok, občiansky preukaz zákonného zástupcu, potvrdenie o návšteve školy, potvrdenie o poberaní  starobného alebo invalidného dôchodku zo sociálnej poisťovne – začierniť sumu, preukaz ŤZP/ŤZP-S, preukaz poistenca, rodný list.

V prípade BČK na paušál spracúvame aj číslo občianskeho preukazu.

Bez poskytnutia vyššie uvedených osobných údajov, nie je možné využívať služby Dopravnej karty.

4.Lehota na výmaz osobných údajov

– osobné údaje sú spracúvané po dobu trvania zmluvného vzťahu

– po ukončení zmluvného vzťahu budú vaše osobné údaje vymazané po: skončení platnosti BČK

5.Práva dotknutých osôb

– dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom

– právo na opravu alebo vymazanie osobných údajov

– právo na obmedzenie spracúvania,

– právo namietať proti spracúvaniu,

– právo na prenosnosť údajov

– dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona

– slobodne daný súhlas na spracúvanie osobných údajov (napr. na marketingové účely), môže byť kedykoľvek odvolaný prostredníctvom emailovej adresy: eshop@sadpd.sk alebo zaslaním na našu korešpondenčnú adresu;

– odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

6.Prenos osobných údajov do tretích krajín

– Vaše osobné údaje neprenášame do tretích krajín

7.Okruh príjemcov

Osobné údaje sprístupňujeme len starostlivo vybraným dodávateľom, s ktorými spolupracujeme na poskytovaní služieb BČK. Vyžadujeme od nich rovnakú úroveň ochrany osobných údajov akú poskytujeme v našej spoločnosti.

8.Automatické profilovanie

Automatické profilovanie sa neuskutočňuje.

  1. Používanie sledovania webu a používanie cookies

Používame sledovacie programové vybavenie, aby sme stanovili, koľko používateľov navštevuje našu webovú stránku a ako často. Nepoužívame tento softvér na zbieranie osobných údajov alebo individuálnych IP adries. Tieto údaje sa požívajú výlučne v anonymnej a súhrnnej forme na štatistické účely a na rozvoj webovej stránky.

Používanie cookies:

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do Vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka vo Vašom prehliadači. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodné cookies vytvorila.

Bližšie informácie o cookies, ktoré spoločnosť využíva nájdete TU.