Všeobecné obchodné podmienky

SAD Prievidza a.s. Ciglianska cesta 1, 971 36  Prievidza

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

PRE PREDAJ BEZKONTAKTNÝCH ČIPOVÝCH KARIET, PLNENIE ELEKTRONICKEJ PEŇAŽENKY A NÁKUP ČASOVÝCH PREDPLATNÝCH LÍSTKOV NA MHD PROSTREDNÍCTVOM INTERNETU.

 

 I. Všeobecné ustanovenia

 

1.Všeobecné obchodné podmienky pre predaj bezkontaktných čipových kariet , plnenie elektronickej

peňaženky a nákup časového predplatného lístka na MHD v Handlovej prostredníctvom internetu (ďalej len „Všeobecné obchodné podmienky“) sa aplikujú na všetky predaje bezkontaktných čipových kariet , ktoré spoločnosť SAD Prievidza a.s., IČO: 36324043, so sídlom Ciglianska cesta 1, 971 01 Prievidza, registrovaná v Obchodnom registri

Okresného súdu Trenčín, oddiel Sa, vložka č. 10294/R, IČ DPH: SK2020078940, info-linka : 046/5426777, e-mail:

eshop@sadpd.sk (ďalej len „SAD Prievidza a. s.“) predá klientovi prostredníctvom internetovej stránky SAD Prievidza a. s. (ďalej všeobecne len ako „Zmluva“). Aplikácia všeobecných obchodných podmienok druhej zmluvnej strany(klienta) alebo akýchkoľvek iných všeobecných obchodných podmienok je týmto výslovne vylúčená, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

2. Zmeny týchto Všeobecných obchodných podmienok sú pre zmluvné strany záväzné iba vtedy, ak sa na nich zmluvné strany dohodli písomne. V takom prípade majú odchylné dojednania prednosť pred znením týchto Všeobecných obchodných podmienok. Uvedeným ustanovením bode nie je dotknuté právo SAD Prievidza a.s. jednostranne meniť Všeobecné obchodné podmienky podľa čl. XI bodu 6 týchto Všeobecných obchodných podmienok.

3. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú spracované na základe ustanovenia § 273 zákona č. 513/1991 Zb.

Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

4.V zmysle týchto Všeobecných obchodných podmienok sa Zmluva považuje za uzavretú dňom doručenia

písomnej elektronickej objednávky klienta vystavenej prostredníctvom internetovej aplikácie predaja bezkontaktných čipových kariet, ktorou klient akceptuje podmienky navrhnuté SAD Prievidza a.s. v objednávke a v týchto Všeobecných obchodných podmienkach a pripísaním finančných prostriedkov na účet SAD Prievidza a s..

5. Predaj bezkontaktných čipových kariet prostredníctvom internetu sa realizuje v súlade s príslušnými

ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z.o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, a týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

6. Klientom pre účely týchto Všeobecných obchodných podmienok je fyzická osoba, právnická osoba alebo

skupina takýchto osôb, ktorá má záujem o kúpu bezkontaktnej čipovej karty prostredníctvom internetovej stránky SAD Prievidza a.s.

II. Predmet zmluvy a podmienky predaja BČK

 

1. Predmetom Zmluvy je záväzok SAD Prievidza, a. s. dodať klientovi bezkontaktnú čipovú kartu – Dopravnú

kartu dopravcu s inicializáciou (ďalej len „BČK“) a previesť na neho vlastnícke právo k BČK a záväzok klienta

uhradiť SAD Prievidza, a. s. kúpnu cenu BČK vrátane vkladu na BČK a dopravných nákladov spojených s doručením BČK.

2. Elektronický predaj BČK sa realizuje výlučne prostredníctvom internetovej aplikácie predaja bezkontaktných čipových kariet, ktorú prevádzkuje SAD Prievidza, a.s. na webovej stránke: https://eshop.dopravnakarta.sk/SADPD/

3. Klient si zakúpi BČK prostredníctvom písomnej elektronickej objednávky vystavenej prostredníctvom internetovej aplikácie predaja bezkontaktných čipových kariet, pričom písomná elektronická objednávka bude vystavená na meno klienta a podtyp BČK bude zadaný SAD Prievidza, a.s. podľa doručených dokladov klientom.

4. V prípade, že klient zašle SAD Prievidza, a.s. nesprávne prílohy alebo fotografiu (napr. staršiu ako 1 rok, resp. nevhodnú na vyhotovenie dokladu), SAD Prievidza, a.s. môže pristúpiť k zrušeniu objednávky klienta, o čom bude klient informovaný

e-mailovou správou.

5. Klient je povinný vyplniť v rámci písomnej elektronickej objednávky klienta všetky osobné údaje potrebné pre vystavenie BČK. V prípade, ak klient nevyplní všetky políčka uvedené vo formulári , objednávka nebude úplná a systém predaja BČK ju nespracuje.

6. Po vyplnení písomnej elektronickej objednávky je klient povinný skontrolovať si správnosť a úplnosť svojich údajov a vyjadriť svoj súhlas s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami zakliknutím políčka – Súhlasím – odoslať formulár. V prípade, ak klient nevyjadrí súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami, objednávka nebude úplná a systém predaja BČK ju nespracuje. Vyjadrením súhlasu klient stráca právo na odstúpenie od zmluvy, nakoľko predmetom dodania je aj inicializácia BČK.

7. SAD Prievidza a.s. po spracovaní elektronickej objednávky klienta odošle klientovi potvrdzujúci e-mail.Tento e-mail neslúži klientovi ako doklad na cestovanie. Obsahuje však platobné podmienky a je podkladom reklamácie zakúpenej BČK.

8. Po vyplnení a odoslaní písomnej elektronickej objednávky s požadovanými prílohami bude klientovi pridelené jedinečné číslo, ktoré slúži ako variabilný symbol pre účely platby za kúpnu cenu BČK vrátane vkladu na BČK a dopravných nákladov spojených s doručením BČK.

9. V prípade osobného odberu je možné prevziať si BČK v kancelárii predpredaja SAD Prievidza a. s.

T. Vansovej 13, Prievidza počas otváracích hodín, a to po dobu 3 mesiacov od prijatia potvrdzujúceho e-mailu. Po uplynutí tejto lehoty je BČK deaktivovaná, a to bez nároku na vrátenie finančných nákladov, ktoré vznikli klientovi v súvislosti s vydaním a expedovaním BČK. Po uplynutí lehoty sa vklad na BČK vráti na účet klienta s odpočítaným manipulačným poplatkom (1,50 €). V prípade doručovania poštou SAD Prievidza a.s. doručuje BČK len v rámci územia Slovenskej republiky.

10. BČK je pripravená na vyzdvihnutie v prípade osobného odberu alebo expedovaná klientovi v prípade poštovej prepravy

do piatich (5) pracovných dní od pripísania sumy za kúpnu cenu BČK vrátane vkladu na BČK a dopravných nákladov spojených s doručením BČK na účet SAD Prievidza a. s. V prípade duplicity kariet, existujúca karta bude  blokovaná, ďalej sa postupuje v zmysle VOP pri vydávaní BČK.

11. Doručená BČK klientovi je aktívna a pripravená na ďalšie použitie.

12. BČK preberá klient, na ktorého meno je BČK vystavená. Platnosť BČK je 5 rokov. V prípade osôb do 15

rokov veku, BČK preberá zákonný zástupca.

13. V prípade, že klient, ktorý je adresátom, neprevezme BČK doručovanú poštou, a to ani v odbernej lehote, klient si môže

BČK vyzdvihnúť v kancelárii predpredaja SAD Prievidza a. s. (T. Vansovej 13, Prievidza) počas otváracích hodín.

14. V prípade, ak finančné prostriedky za nákup BČK vrátane vkladu a dopravných nákladov spojených s doručením BČK, nie sú pripísané na účet SAD Prievidza a. s. do piatich (5) pracovných dní, písomná elektronická objednávka bude automaticky zrušená. Ak bude úhrada pripísaná po tomto termíne, bude automaticky vrátená späť Rovnako bude SAD Prievidza a. s. postupovať, ak bude úhrada poukázaná na účet SAD Prievidza a. s. v nesprávnej výške.

15. Klient môže zrušiť nákup BČK kedykoľvek v priebehu vyplňovania písomnej elektronickej objednávky, a to

až do momentu jej odoslania.

16. Daňový doklad o platbe za BČK, vklade na BČK a dopravných nákladoch spojených s doručením BČK si

bude možné v internetovej aplikácii v časti „História objednávok“.

 

III. Podmienky používania internetového obchodu pri plnení elektronickej peňaženky dopravnej karty a nákupe časového predplatného lístka na MHD Handlová

 

1. Elektronický obchod sa realizuje výlučne na internetovom portáli https://eshop.dopravnakarta.sk/SADPD/

 

2. V prípade použitia on-line platby prostredníctvom internetového platobného produktu (internet banking) bude klient o realizácii transakcie (pripísaní platby na účet SAD Prievidza, a. s. a aktivácii objednávky na kartu) informovaný e- Pokiaľ e-mail nebude doručený, je transakcia realizovaná v nasledujúci deň (najskôr 6 hodín po realizovaní

platnej úhrady).

3. V prípade použitia platby prostredníctvom prevodného príkazu v banke na účet dopravcu bude klient o realizácii transakcie (pripísaní platby na účet SAD Prievidza, a. s. a aktivácii objednávky na kartu) informovaný e Pokiaľ e-mail nebude doručený, je transakcia realizovaná najneskôr 4 pracovné dni po platnej úhrade.

4. Nákup je možné realizovať každý deň v roku počas 24 hodín okrem technologických prestávok systému.

O termíne technologickej prestávky budú klienti informovaní 3 dni vopred na internetovom portáli https://eshop.dopravnakarta.sk/SADPD/

 

5. Zrušiť nákup je možné kedykoľvek v priebehu vyplňovania formulárov a povinných údajov až po samotnú realizáciu platby prostredníctvom bankovej aplikácie. Internetová aplikácia predaja následne automaticky stornuje

6. V prípade platby prostredníctvom internetového platobného produktu uvedeného v Článku IV. bod 2. je klient automaticky presmerovaný na internet banking príslušnej banky. Ďalej klient postupuje podľa pokynov banky. Po zrealizovaní príkazu na úhradu je klient presmerovaný späť na internetový portál SAD Prievidza a. s.. Finančné prostriedky sú pripísané na účet SAD Prievidza a. s. on- Po realizovaní transakcie klient obdrží e-mail o úspešnom zrealizovaní transakcie a všetkých podrobnostiach nákupu.

7. V prípade platby formou prevodu na účet klient obdrží cez e-mail objednávku so všetkými náležitosťami týkajúcimi sa nákupu. Klient je povinný postupovať podľa pokynov uvedených v objednávke. Po pripísaní finančných prostriedkov na účet SAD Prievidza a. s. je klientovi zaslaný e-mail o úspešnom zrealizovaní objednávky s uvedením podrobností o nákupe.

8. Ak finančné prostriedky za nákup nebudú pripísané na účet SAD Prievidza a. s. v stanovenom termíne, objednávka bude automaticky zrušená. Prípadná úhrada po termíne bude vrátená klientovi. Obdobne bude SAD Prievidza, a. s. postupovať v prípade pripísania finančných prostriedkov v nesprávnej výške. O postupe SAD Prievidza, a.s. bude klient informovaný e-mailom.

9. Fyzický zápis na kartu (aktivácia objednávky na karte) sa vykoná po priložení karty k čítaciemu zariadeniu (vo vozidle dopravcu, v kancelárii predpredaja).

10.Potvrdzujúce e-maily SAD Prievidza a. s. neslúžia klientovi ako doklad na cestovanie.

11. Po zadaní mena a hesla do systému je klient informovaný o histórii svojich nákupov prostredníctvom internetu. Heslo klient obdrží pri prvom nabití kreditu na BČK alebo nákupe časového predplatného lístka na MHD prostredníctvom internetu. Menom je e-mailová adresa klienta, ktorú zadal pri kupovaní prostredníctvom internetu.

12. V prípade riešenia reklamácie je nutné predložiť na kontaktnom mieste BČK, na ktorú bolo vykonané nabitie kreditu, kúpa časového predplatného lístka a potvrdzujúci e-mail o úspešnej transakcii.

13. Daňový doklad o úhrade získa klient v internetovej aplikácii v časti „História objednávok“.

 

 IV. Podmienky predaja a postup pri plnení elektronickej peňaženky BČK

1. Prostredníctvom internetu si môže klient nabiť finančný kredit vo výške stanovenej rozpätím určeným dopravcom do :

– BČK emitovanej SAD Prievidza a. s. – Dopravná karta dopravcu

– BČK multiCARD emitovanej Multicard, a. s. – Krajská karta TSK, cez kontaktné miesto emitenta – kanceláriu predpredaja SAD Prievidza a.s.

–  Študentskej čipovej karty ISIC emitovanej vysokou školou v SR, ktorej vlastníkom elektronickej peňaženky

je SAD Prievidza  a. s.

2. Pre realizáciu transakcie nabitie kreditu do BČK je nutné uviesť SNR (uvedené na prednej strane karty, na potvrdení o kúpe karty v kancelárii predpredaja SAD Prievidza a. s., resp. na potvrdení o kúpe papierového cestovného lístka) a prepísať bezpečnostný kód. Pri vstupe do systému je klient zároveň informovaný o zostatku kreditu na BČK a maximálnej sume, ktorou je možné BČK nabiť. Celkový kredit na BČK nesmie prekročiť čiastku 100,- EUR.

3. Prostredníctvom internetovej aplikácie nabíjania kreditu do BČK si klient zvolí sumu platby na navýšenie kreditu a zároveň uvedie e-mailovú adresu.

 

4. Po skontrolovaní zadaných údajov klient zvolí spôsob platby a vyjadrí svoj súhlas s Obchodnými podmienkami zaškrtnutím potvrdzovacieho políčka.

 

5. V prípade nevyplnenia čo len jednej povinnej položky alebo nepotvrdenia súhlasu s Obchodnými podmienkami aplikácia neumožní ďalší priebeh predaja.

6. Počas nákupu kreditu je kontrolovaná platnosť karty. Ak je karta v čase nákupu neplatná, systém ďalej nepokračuje v nákupnom procese.

7. Komunikáciu klienta so SAD Prievidza a. s. a prípadné reklamácie je možné uskutočniť prostredníctvom elektronickej pošty: eshop@sadpd.sk alebo kontaktnej adresy SAD Prievidza a. s ,Ciglianska cesta 1,971 36 Prievidza, prípadne osobne v kancelárii predpredaja SAD Prievidza a. s. ,T. Vansovej 13, Prievidza .

V. Podmienky predaja a postup pri nákupe e-ČPL MHD Handlová

 

1. Prostredníctvom internetovej aplikácie predaja časových predplatných lístkov (ďalej „eČPL“) si klient môže

zakúpiť eČPL s 30-dňovou, platnosťou podľa typu karty.

2. Klient má možnosť zakúpiť si prostredníctvom internetu eČPL výlučne do BČK ktorej vlastníkom elektronickej peňaženky je SAD Prievidza a .s..

3. Ceny ČPL sú zverejnené v platnej Tarife MHD v Handlovej a sú uvedené vrátane DPH.

4. eČPL prostredníctvom internetu je možné zakúpiť si vopred 30 kalendárnych dní pred jeho požadovanou platnosťou ak nie je v týchto Všeobecných obchodných podmienkach uvedené inak.

5. eČPL prostredníctvom internetu je možné zakúpiť si vopred najneskôr 1 deň pred jeho požadovanou platnosťou pri on-line platbe prostredníctvom internet bankingu.

6. eČPL prostredníctvom internetu je možné zakúpiť si vopred najneskôr 4 pracovné dni pred jeho požadovanou platnosťou pri platbe prevodom na účet.

7. Pre objednanie eČPL je nutné uviesť SNR (uvedené na prednej strane karty, na potvrdení o kúpe karty v kancelárii predpredaja SAD Prievidza a. s., resp. na potvrdení o kúpe papierového cestovného lístka) a prepísať bezpečnostný kód. Pri vstupe do systému je klient zároveň informovaný o všetkých aktuálne platných ČPL.

8. Po skontrolovaní zadaných údajov klient zvolí spôsob platby a vyjadrí súhlas s Obchodnými podmienkami

zaškrtnutím potvrdzovacieho políčka.

9. V prípade nevyplnenia čo len jednej povinnej položky alebo nepotvrdenia súhlasu s Obchodnými podmienkami aplikácia neumožní ďalší priebeh predaja.

10. Počas nákupu eČPL je kontrolovaná platnosť karty a pri zľavnených kartách aj dátum platnosti zľavy. Ak je karta v čase nákupu neplatná, systém ďalej nepokračuje v nákupnom procese. Druh a platnosť zľavy sú kontrolované aj pri výbere typu ČPL. Ak systém zistí, že platnosť karty alebo platnosť zľavy končí počas požadovanej platnosti ČPL, nedovolí ďalej pokračovať v nákupnom procese.

11. V prípade záujmu môže klient pri objednávke požiadať o zaslanie avíza o ukončení platnosti zakúpeného eČPL a to podľa uvedeného počtu dní vopred.

12. Zakúpený eČPL je možné zrušiť prostredníctvom internetového portálu https://eshop.dopravnakarta.sk/SADPD/ najneskôr 2 dni pred dňom začatia platnosti eČPL.

13. Komunikáciu klienta so SAD Prievidza a. s. a prípadné reklamácie je možné uskutočniť prostredníctvom

elektronickej pošty: eshop@sadpd.sk alebo kontaktnej adresy SAD Prievidza  a. s. ,Ciglianska cesta 1, 971 36 Prievidza, prípadne osobne  v kancelárii predpredaja SAD Prievidza a. s.,T. Vansovej 13 , Prievidza

 

VI. Kúpna cena BČK

 

1. Kúpna cena BČK je 6 € s DPH.

2. Dopravné náklady spojené s doručením BČK:

  1. a) 2,50 € s DPH v prípade poštovej prepravy;
  2. b) 1,00 € s DPH v prípade osobného odberu.

4. Minimálna výška vkladu na BČK je 5,00 €. Maximálna výška prvotného vkladu, resp. finančného zostatku

na BČK je 100,00 €.

 

VII.           Podmienky platby

 

  1. Na portáli elektronického obchodu SAD Prievidza a. s. je možné realizovať úhradu nasledovnými spôsobmi:
  2. prostredníctvom internetového platobného produktu ePlatby VÚB,
  3. prevodom na účet dopravcu vedený vo VÚB,
  4. prostredníctvom platobnej karty Visa, Visa Electron, Maestro a Mastercard, platobný portál VÚB
  5. V prípade platby prevodom na účet je nutné transakciu realizovať do času stanoveného systémom. O tejto

lehote je klient informovaný pri potvrdení objednávky.

 

 

VIII.          Odstúpenie od zmluvy

1. Keďže predmetom zmluvy je aj inicializácia BČK s výslovným súhlasom klienta, odstúpenie od zmluvy nie je možné v zmysle § 7 ods. 6, písm. a) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru“). Spotrebiteľ vyhlasuje, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

2. Klient odoslaním objednávky SAD Prievidza a. s. potvrdzuje, že SAD Prievidza a. s. včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru.

3. Výnimka je uvedená v Čl. V. ods. 12 týchto Všeobecných obchodných podmienok.

IX. Reklamačné konanie

1. SAD Prievidza a. s. zodpovedá za to, že BČK v čase plnenia má vlastnosti výslovne vymienené, že ju možno použiť podľa povahy a účelu zmluvy, a že BČK nemá právne vady.

2. Klient reklamáciu nákupu BČK uplatňuje osobne v ktorejkoľvek kancelárii predpredaja SAD Prievidza s.

počas otváracích hodín. Záručná lehota na BČK je 24 mesiacov.

3. Reklamácia musí obsahovať čo najpodrobnejší popis vady, ktorú klient reklamuje.

4. SAD Prievidza a.s. sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie klientom, pokiaľ sa strany nedohodnú inak. SAD Prievidza a.s. vydá klientovi protokol o reklamácii. O spôsobe vybavenia reklamácie je klient informovaný v kancelárii predpredaja SAD Prievidza a. s., ktorá reklamáciu prijala.

 

 X. Ochrana osobných údajov a orgán dozoru

Prevádzkovateľom spracovania osobných údajov je: SAD Prievidza  a. s., SAD Prievidza a.s. Ciglianska cesta 1, 971 36  Prievidza, IČO : 36 324 043, email : eshop@sadpd.sk

Osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením  Európskeho Parlament a Rady EÚ č. 2016/679 GDPR a zákonom  č.18/2018 Z.z.   o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZOOÚ“).

1. Účel spracovania osobných údajov

– osobné údaje sa spracúvajú za účelom vydania a užívania BČK a poskytovania zliav na cestovné.

– osobné údaje na účely marketingu, prevádzkovateľ spracúva iba s Vašim súhlasom (súhlasom dotknutej osoby)

2. Právny základ spracovania osobných údajov

– osobné údaje sa spracúvajú na zmluvnom základe medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom

– fotografia sa pracúva na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa §13 ods. f) zákona 18/2018

– s Vašim súhlasom sa môžu spracúvať osobné údaje aj na marketingové účely; udelenie súhlasu je dobrovoľné

3. Rozsah spracúvania osobných údajov

– prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, dátum narodenia.

V prípadoch špeciálnych zliav ( dieťa do 6 rokov, žiak, študent, dôchodca, invalidný dôchodca ) fotografia, prípadne niektorý z týchto dokumentov:  fotografia nie staršia ako 1 rok, občiansky preukaz zákonného zástupcu, potvrdenie o návšteve školy, potvrdenie o poberaní  starobného alebo invalidného dôchodku zo sociálnej poisťovne – začierniť sumu, preukaz ŤZP/ŤZP-S, preukaz poistenca, rodný list.

V prípade BČK na paušál spracúvame aj číslo občianskeho preukazu.

Bez poskytnutia vyššie uvedených osobných údajov, nie je možné využívať služby Dopravnej karty.

4. Lehota na výmaz osobných údajov

– osobné údaje sú spracúvané po dobu trvania zmluvného vzťahu

– po ukončení zmluvného vzťahu budú vaše osobné údaje vymazané po: skončení platnosti BČK

5. Práva dotknutých osôb

– dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom

– právo na opravu alebo vymazanie osobných údajov

– právo na obmedzenie spracúvania,

– právo namietať proti spracúvaniu,

– právo na prenosnosť údajov

– dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona

– slobodne daný súhlas na spracúvanie osobných údajov (napr. na marketingové účely), môže byť kedykoľvek odvolaný prostredníctvom emailovej adresy: eshop@sadpd.sk alebo zaslaním na našu korešpondenčnú adresu;

– odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

6. Prenos osobných údajov do tretích krajín

– Vaše osobné údaje neprenášame do tretích krajín

7. Okruh príjemcov

Osobné údaje sprístupňujeme len starostlivo vybraným dodávateľom, s ktorými spolupracujeme na poskytovaní služieb BČK. Vyžadujeme od nich rovnakú úroveň ochrany osobných údajov akú poskytujeme v našej spoločnosti.

8. Automatické profilovanie

Automatické profilovanie sa neuskutočňuje.

XI. Záverečné ustanovenia

 

 1. V prípade, že akékoľvek ustanovenie Zmluvy sa stane v akomkoľvek ohľade neplatným, nezákonným alebo nevymáhateľným, nebude tým žiadnym spôsobom dotknutá alebo porušená platnosť, zákonnosť alebo vymáhateľnosť

ostatných ustanovení Zmluvy.

2. Zmluvy, ako aj práva a povinnosti z nich vyplývajúce, vrátane posudzovania ich platnosti, ako aj následkov ich prípadnej neplatnosti, sa riadia a budú vykladané na základe a v súlade s hmotným (materiálnym) právom platným v Slovenskej republike. Právne vzťahy, ktoré nie sú v Zmluve bližšie upravené, sa riadia ustanoveniami Občianskeho

zákonníka.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú riešené vzájomnou dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode, budú spory s konečnou platnosťou rozhodnuté príslušným súdom v Slovenskej republike, príslušným podľa procesných predpisov platných v Slovenskej republike. Zmluvné strany týmto zároveň vylučujú aplikáciu akýchkoľvek a všetkých kolíznych noriem upravených v dvojstranných a/alebo viacstranných medzinárodných zmluvách a/alebo dohodách, ktoré sú súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky.

 

4. SAD Prievidza a. s. vyhlasuje, že pred uzatvorením zmluvného vzťahu oboznámil zmluvného partnera s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

 

5. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 1.1.2023.

 

6. SAD Prievidza a. si vyhradzuje právo Všeobecné obchodné podmienky meniť. Zmenu Obchodných podmienok vyhlási SAD Prievidza a.s. vhodným spôsobom na internetovom portáli https://eshop.dopravnakarta.sk/SADPD/ najmenej 14 dní pred účinnosťou nových Obchodných podmienok.

V Prievidzi 1.1.2023.

Ing. Michal Danko

generálny riaditeľ