Politika kvality

Vedenie spoločnosti SAD Prievidza a.s. sa zaväzuje k ďalšiemu rozvoju firmy, neustálemu zlepšovaniu úrovne kvality a k všestrannému uspokojovaniu očakávaní, potrieb i predpokladaných požiadaviek zo strany zákazníkov či legislatívy. Našim zámerom je vyvinúť maximálne úsilie preto, aby sme poskytli zákazníkovi služby na odbornej a kvalitatívne vysokej úrovni.

K splneniu vyššie uvedeného záväzku vedenie spoločnosti SAD Prievidza a.s. vyhlasuje a zaväzuje sa plniť nasledujúce zásady politiky kvality:

  1. Zdokonaľovať Integrovaný manažérsky systém,  trvalo zlepšovať jeho efektívnosť a integritu v súlade s požiadavkami noriem ISO 9001,  ISO14001 a OHSAS 18001.
  1. Trvale zlepšovať všetky procesy s cieľom ďalšieho rozvoja spoločnosti a zvýšenia spokojnosti zákazníkov  tak, aby všetky procesy prebiehali efektívne a minimalizovali sa prípadné negatívne vplyvy na bezpečnosť a zdravie obyvateľstva a personálu, životné prostredie, a aby boli v súlade s platným právnym poriadkom, požiadavkami štátnych orgánov a zainteresovaných strán.
  1. Zvyšovať kvalifikáciu a bezpečnostné povedomie zamestnancov a zabezpečovať ich trvalý odborný rast zisťovaním ich potrieb a realizáciou plánu odbornej prípravy.
  1. Vytvárať vzájomne výhodné vzťahy s dodávateľmi založené na vzájomnej dôvere, korektnosti, vysokej kvalite poskytovaných produktov a starostlivosti o životné prostredie.
  1. Znižovať riziko výskytu chorôb z povolania zaisťovaním ochrany zdravia zamestnancov pri práci pravidelným školením BOZP a ich preskúšaním, používaním vhodných OOPP a kontrolou správnosti používania OOPP v praxi.
  1. Zisťovať, odstrániť, príp. znižovať na minimum riziká a ohrozenia zdravia zamestnancov pri práci vypracovaním prevádzkových poriadkov a pracovných postupov a ich neustálou aktualizáciou v súlade s platnou legislatívou.
  1. Zabezpečiť súlad s právnymi  a inými  požiadavkami, ich sledovaním a implementovaním v rámci spoločnosti.

Základným nástrojom manažérstva spoločnosti, umožňujúcim plniť uvedené záväzky, je integrovaný systém manažérstva kvality, environmentu a BOZP budovaný v súlade s požiadavkami noriem ISO 9001, ISO 14 001 a OHSAS 18001.