Politika kvality
    Vedenie spoločnosti SAD Prievidza a.s., ktorej hlavným zameraním je poskytovanie služieb súvisiacich s prepravou osôb, založenej ako národný podnik v roku 1949, zmenenej na štátny podnik v roku 1993 a v súčasnosti prevádzkovanú ako akciovú spoločnosť od roku 2002, sa zaväzuje k ďalšiemu rozvoju firmy neustálemu zlepšovaniu úrovne kvality a k všestrannému uspokojovaniu očakávaní, potrieb i predpokladaných požiadaviek zákazníkov i ďalších požiadaviek ako sú napr. požiadavky legislatívne. Našim zámerom je vyvinúť maximálne úsilie preto, aby sme poskytli zákazníkovi služby na odbornej a kvalitatívne vysokej úrovni.
   
    Strategickou víziou našej spoločnosti, je vytvoriť spoločnosť, ktorá je stabilná, schopná dlhodobo dosahovať očakávané výsledky a prosperitu v oblasti, pričom potreby a priania našich zákazníkov sú hlavným zdrojom ďalšieho vývoja spoločnosti.
     
    K splneniu vyššie uvedeného záväzku vedenie spoločnosti SAD Prievidza a.s. vyhlasuje a zaväzuje sa plniť nasledujúce zásady politiky kvality:
 
1. Zdokonaľovať Integrovaný manažérsky systém,  trvalo zlepšovať jeho efektívnosť a integritu v súlade s požiadavkami noriem ISO 9001,  ISO14001 a OHSAS 18001.

2. Trvale zlepšovať všetky procesy s cieľom ďalšieho rozvoja spoločnosti a zvýšenia spokojnosti zákazníkov  tak, aby všetky procesy prebiehali efektívne a minimalizovali sa prípadné negatívne vplyvy na bezpečnosť a zdravie obyvateľstva a personálu, životné prostredie a aby boli v súlade s platným právnym poriadkom, požiadavkami  štátnych orgánov a zainteresovaných strán. 

3. Zvyšovať kvalifikáciu a bezpečnostné povedomie zamestnancov a zabezpečovať ich trvalý odborný rast zisťovaním ich potrieb a realizáciou plánu odbornej prípravy.

4. Vytvárať vzájomne výhodné vzťahy s dodávateľmi založené na vzájomnej dôvere, korektnosti, vysokej kvalite poskytovaných produktov a starostlivosti o životné prostredie.

5. Znižovať riziko výskytu chorôb z povolania zaisťovaním ochrany zdravia zamestnancov pri práci pravidelným školením BOZP a ich preskúšaním, používaním vhodných OOPP a kontrolou správnosti používania OOPP v praxi.

6. Zisťovať, odstrániť, príp. znižovať na minimum riziká a ohrozenia zdravia zamestnancov pri práci vypracovaním prevádzkových poriadkov a pracovných postupov a ich neustálou aktualizáciou v súlade s platnou legislatívou.

7. Zabezpečiť súlad s právnymi  a inými  požiadavkami, ich sledovaním a implementovaním v rámci spoločnosti.
 
    Základným nástrojom manažérstva spoločnosti, umožňujúcim plniť uvedené záväzky, je integrovaný systém manažérstva kvality, environmentu a BOZP budovaný v súlade s požiadavkami noriem ISO 9001, ISO 14 001 a OHSAS 18001.
 
 
 
          Vedenie spoločnosti
 
 
 

 

Najnovšie oznamy
Eurokalkulačka
   €    =    Sk
Konverzný kurz: 1€ = 30,1260 Sk
Na stiahnutie
Predpoveď počasia